Studentų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2011 m. taisyklės

Priėmimo į KTU taisyklės 2011 m.   
Prašymas   


IV. PRIĖMIMAS Į KTU 2011 M. ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJAS (MAGISTRANTŪRĄ)

 1. Universitete 2011 m. priimama į antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas. Jų sąrašas pateikiamas 3 priede.

 2. Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines studijas ir atitinkantys kitus magistrantūros studijų programos apraše nurodytus reikalavimus.

 3. Konkursinį balą stojant į antrosios pakopos studijas sudaroaukštojo išsilavinimo diplomo priedėlyje įrašytų dalykų įvertinimų svertinio vidurkio ir mokslinės veiklos (publikacijų ir kitų mokslinės veiklos rodiklių) įvertinimo pagal dešimtbalę sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Svertiniai koeficientai: aukštojo išsilavinimo diplomo priedėlyje įrašytų dalykų įvertinimų svertinio vidurkio – 0,8, mokslinės veiklos rodiklių – 0,2.

 4. Asmenų, pasirinkusių studijų kryptį, atitinkančią jų įgytą bakalauro kvalifikacinį laipsnį, mokymosi rezultatai įvertinami remiantis jų diplomo priedėliu. Šiuo atveju apskaičiuojant konkursinį balą imamas bakalauro diplomo priedėlyje įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis.

 5. Asmenys, pasirinkę studijų kryptį, neatitinkančią jų įgyto bakalauro laipsnio studijų krypties, taip pat asmenys, turintys profesinio bakalauro laipsnį, turi būti baigę papildomąsias studijas, kurių apimtį nustato Universitetas. Šiuo atveju apskaičiuojant konkursinį balą imamas bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis.
 6. Konkursinis balas stojant į magistrantūros studijas (KBM) apskaičiuojamas pagal stojančiojo universitetinių pagrindinių studijų diplomo priedėlio bei mokslinės veiklos rodiklių duomenis. Jį sudaro diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio (VS) ir mokslinės veiklos ekspertinio įvertinimo (MV) pagal dešimtbalę sistemą (darbas studentų mokslinėje draugijoje, darbas mokslinėje grupėje, pranešimai mokslinėse konferencijose, dalyvavimas parodose, mokslinės publikacijos ir kt.), padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.
 7. Bakalauro diplomo priedėlyje įrašytų įvertinimų svertinis vidurkis (VSD) pagal dešimtbalę sistemą apskaičiuojamas taip:

;

čia DPii-ojo bakalauro diplomo priedėlyje dalyko balas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą;
ki
– šios dalyko apimtis kreditais;
n
– bakalauro diplomo priedėlyje nurodytų dalykų skaičius.

 1. Asmenims, pasirinkusiems studijų kryptį, neatitinkančią jų įgyto bakalauro laipsnio studijų krypties, taip pat asmenims, turintiems profesinio bakalauro laipsnį ir baigusiems papildomąsias studijas, diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis apskaičiuojamas taip:

čia VS – konkursinis studijų įvertinimo svertinis vidurkis; VSD – diplomo priedėlyje įrašytų įvertinimų svertinis vidurkis pagal dešimtbalę sistemą; VSP – papildomųjų studijų pažymėjime įrašytų įvertinimų svertinis vidurkis pagal dešimtbalę sistemą; kD – diplomo priedėlyje nurodytų kreditų skaičius; kP – papildomųjų studijų pažymėjime nurodytų kreditų skaičius.

 1. Konkursinis balas (KBM) apskaičiuojamas susumavus lentelėje pateiktų konkursinių dedamųjų balų pagal dešimtbalę sistemą ir svertinių koeficientų sandaugas, t. y.

;

čia EPjj-osios konkursinės dedamosios (VS ir MV) balas pagal dešimtbalę sistemą; EKjj-osios konkursinės dedamosios svertinis koeficientas; m – konkursinių dedamųjų, iš kurių formuojamas konkursinis balas, skaičius.

 1. Apskaičiuojantstojančių į magistrantūrą asmenų, baigusių papildomąsias studijas, konkursinį balą papildomųjų studijų metu išklausyti ir įvertinti dalykai vertinami tokia pačia tvarka, kaip bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo priedėlyje nurodyti dalykai.
 1. Konkursinis balas, stojant į laipsnio nesuteikiančias studijas (KBS), apskaičiuojamas pagal stojančiojo universitetinių pagrindinių studijų diplomo priedėlio duomenis. Jį sudaro diplomo priedėlyje įrašytų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis (VS) pagal dešimtbalę sistemą:

KBs= Vs .

 1. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima (prioriteto tvarka) tas stojantysis, kurio:
  1) diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio sandauga iš svertinio koeficiento yra didesnė;
  2) baigiamojo darbo įvertinimas yra aukštesnis.

 2. Priėmimo į magistrantūros studijas (nuolatine ir ištęstine formomis) datos:

Eil.
Nr.
Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

1.

Konkurso į magistrantūrą skelbimas

2011-06-01

2.

Prašymų pateikimas

2011-06-13 – 2011-06-29, 17 val.

3.

Konkursinio balo skaičiavimas, konkursinių eilių sudarymas

2011-06-30

4.

Konkursinių eilių skelbimas

2011-06-30, 15 val.

5.

Apeliacijų dėl konkursinio balo priėmimas ir svarstymas*

2011-06-30, 15–17 val.

6.

Apeliacijų dėl konkursinio balo paskelbimas*

2011-06-30, 17 val.

7.

Priėmimo komisijų posėdžiai (dalyvauja ir stojantieji)

2011-07-01 ir 2011-07-02, 9 val.

8.

Apeliacijų priėmimas ir svarstymas*

2011-07-01 ir 2011-07-02, 16 val.

9.

Apeliacijų paskelbimas*

2011-07-01 ir 2011-07-02, 16:30 val.

10.

Priimtųjų studijuoti sąrašų skelbimas

2011-07-01 ir 2011-07-02, 17 val.

11.

Laisvų vietų skelbimas

2011-07-08, 10 val.

* Apeliacijos dėl neteisingo duomenų įvertinimo priimamos prieš kandidatų atranką, apeliacijos dėl priėmimo – po to fakulteto priėmimo komisijos posėdžio.

Pastaba. Socialinių mokslų studijų srities priėmimo į antrosios pakopos studijas fakultetų priėmimo komisijos dirba 2011-07-01, fizinių, humanitarinių ir technologijos mokslų srities priėmimo į antrosios pakopos studijas fakultetų priėmimo komisija dirba 2011-07-02. Kandidatų atrankoje dalyvauja stojantieji.

 1. Papildomo priėmimo (jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų) į magistrantūros studijas (nuolatine ir ištęstine formomis) datos:

Eil. Nr.

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

 1

Prašymų pateikimas

2011-08-22 – 2011-08-25, 15 val.

 2

Konkursinio balo skaičiavimas, konkursinių eilių sudarymas

2011-08-25, 17 val.

 3

Konkursinių eilių skelbimas

2011-08-25, 17 val.

 4

Apeliacijų dėl konkursinio balo priėmimas ir svarstymas*

2011-08-26, 8 val.

 5

Apeliacijų dėl konkursinio balo paskelbimas*

2011-08-26, 8.30 val.

 6

Priėmimo komisijų posėdžiai (dalyvauja ir stojantieji)

2011-08-26, 9 val.

 7

Apeliacijų priėmimas ir svarstymas*

2011-08-26, 9.30 val.

 8

Apeliacijų paskelbimas*

2011-08-26, 10 val.

 9

Priimtųjų studijuoti sąrašų skelbimas

2011-08-26, 11 val.

* Apeliacijos dėl neteisingo duomenų įvertinimo priimamos prieš kandidatų atranką, apeliacijos dėl priėmimo – po to fakulteto priėmimo komisijos posėdžio.

 1. Informacija apie priėmimo į Kauno technologijos universiteto antrosios pakopos studijas tvarką ir studijas teikiama bei dėl studijų programos  pasirinkimo konsultuojama Priėmimo skyriuje ir fakultetų raštinėse.

 2. Stojančiųjų dokumentai priimami fakultetų raštinėse (adresai pateikti 7 priede).

 3. Dokumentai, kuriuos stojantieji turi pateikti kartu su prašymu:
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija;
  • diplomo ar kito įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  • diplomo priedo (arba priedėlio) kopija;
  • publikacijų (jei tokių yra) kopijos;
  • pažymos apie papildomai išklausytus dalykus.

 4. Įformindami priėmimą stojantieji taip pat gali pateikti prašymą skirti bendrabutį, prašymą skirti paskolą studijų įmokoms mokėti.

 5. Antrosios pakopos Stojamoji studijų įmoka 2011 m. – 40 litų. Sąskaitos, į kurią reikia įmokėti šią įmoką, rekvizitai nurodyti 6 priede.
 6. Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai, gimę 1986 metais arba vėliau, taip pat 30 proc. darbingumo lygio asmenys. Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

 7. Užregistravus prašymą leisti dalyvauti magistrantūros studijų konkursuose, stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

 8. Prašyme galima nurodyti iki dešimties pageidavimų.

 9. Metinė antrosios pakopos studijų kaina asmenims, sutinkantiems mokėti visą studijų kainą:

Eil. Nr.

Studijų kryptis arba studijų programa

Metinė studijų kaina, Lt

Kredito kaina, Lt

NL

I

1.

Humanitarinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus filologiją), socialinių mokslų srities studijų kryptys (išskyrus psichologiją, švietimą ir ugdymą, visuomenės saugumą)

7308

4872

182,70

2.

Matematika

8664

5776

216,60

3.

Filologija (išskyrus specifines kalbas, vertimą)

9806

6537

245,15

4.

Architektūra, švietimas ir ugdymas, fizinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus matematiką), biomedicinos mokslų studijų srities studijų kryptys, technologijos mokslų studijų srities studijų kryptys, psichologija, filologija (specifinės kalbos, vertimas)

11054

7370
(5159*)

276,35
(193,45*)

5.

Biomedicinos mokslų studijų srities studijų kryptys

10500

7000

262,50

6.

Dailė, dizainas, fotografija ir medijos

14515

9677

362,88

Santrumpos: NLnuolatinė studijų forma, Iištęstinė studijų forma.

Studijų nuolatine forma trukmė – 2 metai (apimtis – 80 kreditų).
Studijų ištęstine forma trukmė – 3 metai (apimtis – 80 kreditų).

* Asmenų, priimtų studijuoti ištęstine forma į fizinių ir technologijos mokslų antrosios pakopos studijų programas ir turinčių galimybę dalį su studijomis susijusių praktinių įgūdžių įgyti profesinėje veikloje, studijų kaina ir atitinkamai studijų kredito kaina yra sumažinta 30 %.

 1. Įmoką už antrosios pakopos studijas reikia mokėti į 6 priede nurodytą sąskaitą.

 2. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirtos fakultetų priėmimo komisijos.